SUBSTANSI DAN STRATEGI DAKWAH RASULULLUAH SAW. PERIODE MADINAH.

Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kota tersebut dijadikan pusat jamaah kaum muslimin, dan selanjutnya menjadi ibukota Negara islam yang segera didirikan oleh Nabi, dengan dirubah namanya Madinah, yang semula bernama Yastrib.

Adapun stategi dakwah Rasululullah SAW. Periode Madinah, yaitu :

A. PEMBINAAN MASJID

Masjid merupakan institusi dakwah pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. setibanya baginda di Madinah. Ia menjadi nadi pergerakan Islam yang menghubungkan manusia dengan Penciptanya serta manusia sesama manusia. Masjid menjadi lambang akidah umat Islam atas keyakinan tauhid mereka kepada Allah SWT. Pembinaan masjid dimulakan dengan membersihkan persekitaran kawasan yang dikenali sebagai ‘mirbad’ dan meratakannya sebelum menggali lubang untuk diletakkan batu-batu sebagai asas binaan. Malah, Rasulullah SAW. sendiri yang

meletakkan batu-batu tersebut. Batu-batu itu kemudiannya disemen dengan tanah liat sehingga menjadi binaan konkrit.

Masjid pertama ini dibina dalam keadaan kekurangan tetapi penuh dengan jiwa ketaqwaan kaum muslimin di kalangan muhajirin dan ansar. Mesjid pertama yang dibangun rasulullah SAW. adalah mesjid Quba’. Tanggla 16 Agustus Rasul dan para sahabat yang berjumlah lebih kurang seratus orang menuju Madinah pada hari jumat. Ditengah jalan pada suatu tempat yang bernama perkampungan lembah Bani Salim, Rasul mendapat perintah untuk mendirikan shlat jumat, sebagai suatu isyarat sudah waktunya memproklamirkan berdirinya Daulah Islamiyah. Di dalamnya, dibina sebuah mimbar untuk Rasulullah SAW. menyampaikan khutbah dan wahyu daripada Allah. Terdapat ruang muamalah yang dipanggil ‘sirda’untuk pergerakan kaum muslimin melakukan aktivitas kemasyarakatan. Pembinaan masjid ini mengukuhkan dakwah baginda untuk menyebarkan risalah wahyu kepada kaum muslimin serta menjadi pusat perbincangan di kalangan Rasulullah SAW. dan para sahabat tentang masalah ummah.

B. MENGUKUHKAN PERSAUDARAAN

Rasulullah SAW mempersadarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Jalinan ini diasaskan kepada kesatuan cinta kepada Allah serta pegangan akidah tauhid yang sama. Persaudaraan ini membuktikan kekuatan kaum muslimin melalui pengorbanan yang besar sesama mereka tanpa membeda – bedakan pangkat, bangsa dan harta. Selain itu, ia turut memadamkan api persengketaan di kalangan suku kaum Aus dan Khajraz. Sebagai contoh, Abu bakar dipersaudarakan dengan Harisah bin Zaid, Jafar bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu’az bin Jabal, dan Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya sehingga tiap – tipa orang dari kaum Ansar dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin.

C. PEMBENTUKAN PIAGAM MADINAH

Madinah sebagai sebuah Negara yang menghimpunkan masyarakat Islam dan Yahudi daripada pelbagai bangsa memerlukan kepada satu perlembagaan khusus yang menjaga kepentingan semua pihak. Rasulullah SAW. telah menyediakan sebuah piagam yang dikenali sebagai Piagam Madinah untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam.

Piagam ini mengandungi 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang mesti dipatuhi oleh kaum Muslimin seperti tidak mensyirikkan Allah, tolong-menolong sesama mukmin, bertaqwa dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum bukan Islam, mereka mesti berkelakuan baik kepada kaum islam di Madinah.

Piagam ini harus dipatuhi oleh semua penduduk Madinah Islam atau bukan Islam. Strategi ini telah menjadikan Madinah sebagai model Negara Islam yang adil, membangun serta disegani oleh musuh-musuh Islam.

D. STRATEGI KETENTERAAN

Peperangan merupakan strategi dakwah Rasulullah di Madinah untuk melebarkan perjuangan Islam ke seluruh pelosok dunia. Strategi ketenteraan Rasulullah s.a.w digeruni oleh pihak lawan khususnya pihak musyrikin di Mekah dan Negara-negara lain. Antara tindakan strategik baginda menghadapi peperangan ialah persiapan sebelum berlakunya peperangan seperti pengitipan dan maklumat musuh. Ini berlaku dalam perang Badar, Rasulullah SAW. telah mengutuskan pasukan berani mati seperti Ali bin Abi Talib, Saad Ibnu Waqqash dan Zubair Ibn Awwam untuk bersiap-sedia menghadapi perang.

Rasulullah SAW. turut membacakan ayat-ayat al-Quran untuk menggerunkan hati musuh serta menguatkan jiwa kaum Muslimin. Antara firman Allah Taala bermaksud:

“Dan ingatlah ketika Allah menjajikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatNya dan memusnahkan orang-orang kafir.” (Surah al-Anfal: 7)

Rasulullah SAW. turut mengambil pandangan dari para sahabat dalam menyusun strategi peperangan. Dalam perang Khandak, Rasulullah SAW. setuju dengan pandangan Salman al-Farisi yang berketurunan Parsi berkenaan pembinaan benteng. Strategi ini membantu pasukan tentera Islam berjaya dalam semua peperangan dengan pihak musuh.

E. HUBUNGAN LUAR

Hubungan luar merupakan orientasi penting bagai melebarkan sayap dakwah. Ini terbukti melalui tindakan Rasulullah SAW. menghantar para dutanya ke negara-negara luar untuk menjalin hubungan baik berteraskan dakwah tauhid kepada Allah. Negara-negara itu termasuk Mesir, Iraq, Parsi dan Cina. Sejarah turut merekamkan bahwa Saad Ibn Waqqas pernah berdakwah ke negeri Cina sekitar tahun 600 hijrah. Sejak itu, Islam bertebaran di negeri Cina hingga saat ini. para sahabat yang pernah menjadi duta Rasulullah ialah Dukyah Kalibi kepada kaisar Rom, Abdullah bin Huzaifah kepada kaisar Hurmuz, Raja Parsi, Jaafar bin Abu Talib kepada Raja Habsyah.

Strategi hubungan luar ini diteruskan pada pemerintahan khalifah Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, pasukan Salehuddin al-Ayubi di bawah pemerintahan Bani Uthmaniah telah berjaya menawan kota suci umat Islam di Baitul Maqdis. Penjajahan ke Negara-negara luar merupakan strategi dakwah paling berkesan di seluruh dunia.

F. MEMELIHARA DAN MEMPERTAHANKAN MASYARAKAT ISLAM DALAM UPAYA MENCIPTAKAN SUASANA TENTRAM DAN AMAN AGAR MASYARAKAT MUSLIM YANG DI BINA ITU DAPAT TERPELIHARA DAN BERTAHAN.

Rasulullah SAW membuat perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekitarnya. Tindakan ini belum pernah dilakukan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Isi perjanjiannya sebagai berikut :

a) Kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap anggits golongannya.

b) Semua lapisan, baik muslim maupun Yahudi harus tolong menolong dan saling mebantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Semua wajib mempertahankan kota bila ada serangan dari luar

c) Kota Madinah adalah ota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Apabila terjadi perselisihan antara muslim dan Yahudi, maka urusan itu diserahkan kepada Allah SWT dan rasul(Al Qur’an dan sunah).

d) Mengakui dan mentaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad SAW.

substansi dakwah Rasulullah SAW. Periode Madinah.

Substansi dakwah Rasulullah SAW. Dapat dilihat melalui khutbah jum’at pertamanya, sebagai proklamasi berdirinya Negara Islam, Rasul telah menetapkan politik Negara, berdasarkan atas :

1. Al-adatul Insanyah ( perikemanusiaan ).

2. Asy-Syura ( demokrasi ).

3. Al-Wahdatul Islamiyah ( persatuan islam ).

4. Al-Ukhuwah Islamiyah ( persudaraan islam ).

Selain itu, Dalam shalat Jumat itu rasulullah membacakan khutbah yang berisikan tahmid, salawat / salam, pesan bertaqwa, dan doa sejahtera bagi muslim/ mukmin. Substansi dakwah Rasulullah SAW. Yang lain , seperti meletakkan dasar- dasar politik ekonomi dan sosial untuk masyarakat islam. Selama beberapa minggu di Madinah, Rasul menelaah situasi, mempelajari keadaan politik, ekonomi sosial budaya dan lain- lainnya. Setelah itu beliau mengeluarkan ”dekrit” yang dalam sejarah budaya islam terkenal dengan nama ”shifa”, yang kemudian oleh ahli – ahli politik modern disebut ”Manifesto politik pertama dalam negara islam”.

Perjanjian yang merupakan dokumen politik yang sangat bersejarah itu, menetapkan tugas dan kewajiban kaum yahudi dan musyrikin Madinah terhadap Daulah Islamiyah, disamping mengakui kebebasan mereka beragama dan memiliki harta kekayaan.

Dokumen politik yang pertama itu menggariskan dasar- dasar kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan militer bagi segenap penduduk Madinah, baik muslimin Yahudi ataupun musyrikin.

Mengenai kehidupan ekonomi / sosial, dokumen menetapkan keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin, kewajiban memelihara kehormatan, menjamin keselamatan jiwa dan harta bagi setiap penduduk, mengakui kebebasan beragama dan melahirkan pendapat, menyatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah, dan di depan pengadilan tidak ada perbedaan antara siapapun.

Mengenai kehidupan militer, dokumen politik itu antara lain menggariskan kepemimpinan Muhammad bagi segenap penduduk madinah, baik muslimin, Yahudi, ayaupun musyrikin, segala urusan berada dalam kekuasaannya, beliaulah yang menyelesaikan segala perselisihan antara warga negara.

Dengan demikian jadilah Muhammad Qaid Aam ( panglima tertinggi di Madinah). Dokumen menetapkan pula keharusan bergotong – royong melawan musuh, sehingga dengan demikian penduduk Madinah tersusun dalam satu barisan dan menuju satu tujuan.

Selanjutnya dokumen menjelaskan dengan pasti bahwa tidak boleh sekali – kali bagi kaum musyrikin madinah membantu musyrikin mekkah, baik dengan harta ataupun dengan jiwa, dan menjadi kewajiban bagi kaum Yahudi membantu belanja perang selama kaum muslimin berperang.

Dengan diumumkan perjanjian yang merupakan dokumen politik penting ini, Rasul telah berhasil menyatukan penduduk Madinah yang berbeda agama dan unsur darah untuk menghadapi musuh.

Setelah terjadi beberapa jihad yang sifatnya melindungi/ membela dakwah di Jazira Arabiah, Nabi mengirim beberapa pucuk surat kepada beberapa orang raja diluar Jazirah Arabiah dan beberapa pemuka kaum ( amir) di Jazirah Arabia sendiri, untuk menyeru mereka agar masuk islam.

Menurut Tarikh Ibnu Hisyam dan Tarikh Thabary, bahwa surat – surat Nabi itu dikirim kepada :

1. Heraclius, Maharaja Romawi yang diantar oleh putusan dibawah pimpinan Dakhiyah bin Khalifa al- Kalbi al – Khazraji.

2. Kaisar persia, yamg dibawah perutusan dibawah pimpinan Abdullah bin Huzairah as-Sahami.

3. Negus, Maharaja Habisyah, yang diantar oleh perutusan dibawah pimpinan Umar bin Umaiyah al-Dhamari.

4. Muqauqis, Gubernur jenderal Romawi unutk Mesir, yang diantar oleh perutusan di bawah pimpinan Khathib bin Abi Balta’ahh al-Lakhmi.

5. Hamzah bin Ali al- hanafi, amir negeri Yamamah, yamg diantar oleh perutusan dibawah di bawah pimpinan Sulaith bin Amir al-Amiri.

6. Al-Haris bin Abi Syamir, amir Ghasan, dibawa perutusan di bawah oleh Syuja bin Wahab.

7. AL-Munzir bin Sawy, Amir al-Bakhrain, yangdi bawah perutusandi bawah pimpinan al-Ala- bin al- Khadhami.

8. Dua putra al-jalandi, Jifar dan Ibad, yang dibawa oleh Amr bin Ash.

Contoh surat Nabi kepada Raja Parsi adalah ;

Nabi mengutuskan Abdullah bin Huzaifah bin Saham yang membawa surat kepada Kaisar Humuz, Raja Parsi yang bunyinya sebagai berikut :

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Nabi Muhammad Rasulullah kepada Kaisar penguasa Parsi. Semoga sejahtera kepada siapa saja yang mengikut pimpinan Allah dan beriman kepadaNya dan rasulNya dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa tidak ada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulNya.

“Saya mengajak anda dengan ajakan Allah kepada umat manusia dan untuk memperingatkan manusia yang masih hidup, bahawa siksaan akan ditimpakan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam dan hendaklah menerimanya. Jika anda menolaknya, maka berdosalah bagi penyembah api.”

Sekalipun surat – surat itu tidak semuanya diterima dengan baik, namun pengaruhnya sangat besar kepada sangat besar kepada rakyat dari negara- negara yang bersangkutan.

Dalam perkembangan kebudayaan Islam kemudian, arti dan jejak surat- surat Nabi ini sangat mendalam.

Musuh- musuh Islam dari dulu sampai sekarang menuduh bahwa islam berkembang di bawah sinarnya mata pedang. Ini adalah tuduhan bohong, tidak berdasarkan kenyataan, karena perkembangan islam adalah berlandaskan ”ajaran islam” itu sendiri, karena prinsip- prinsip dari masyarakat islam, yang bersendikan ”Ukhuwah Islamiyah, Mussawah Tammah dan Syura Muthlaqah”.

Islam tersiar luas dan cepat karena ”dakwah berhikmah” dari Nabi dan para sahabat, sedangkan ”Jihad” adalah untuk melindungi dan membela dakwah dari gangguan, untuk melindungi masyarakat islam dan kaum muslim. Jihad adalah tindakan pengamanan semata.

Dengan dakwah, islam meluas cepat keseluruh Jazirah Arabia sehingga sewaktu Nabi wafat, Jazirah Arabia seluruhnya telah bersih dari kebudayaan jagiliyyah yang bertentangan dengan islam, atau dengan perkataan lain, bahwa kebudayaan islam tekah berkembang di Jazirah Arabia.

Setelah Nabi berpulang ke Rahmatullah, dakwah islamiyah, yang bila dianggap perlu dilindungi dengan jihad, berjalan terus di bawah Sahabat Empat, Khulafur Rasyidin ( Abu bakar, Umar, Usman dan Ali), menyebar ke luar Jazirah Arabia, menjalar ke daerah – daerah Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia.s

9 komentar:

 1. Poskan Komentar

  Jika ada pertanyaan atau sanggahan, teman-teman bisa mengisi kotak komentar ini. Mari budayakan berkomentar. Selain baik untuk blog sobat, baik juga untuk kesehatan kita :D

  BalasHapus
 2. wah, pas seperti yg saya inginkan buat tugas kelompok. Thx kk.

  BalasHapus
 3. this is what I need :) thankyuuuuuuuuuu

  BalasHapus
 4. gaada yang ane cari jawabanya

  BalasHapus
 5. Makasih Gan,, Bermanfaat Banget,, :)

  BalasHapus

Jika ada pertanyaan atau sanggahan, teman-teman bisa mengisi kotak komentar ini. Mari budayakan berkomentar. Selain baik untuk blog sobat, baik juga untuk kesehatan kita :D